ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับรายการก่อสร้าง ดังนี้
1.คูระบายน้ำ คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
2.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุคิริน ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
3.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
4.ปรับปรุงทางเข้าโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
และได้รับการคัดเลือกไปแล้วนั้น ดังเอกสารดาวน์โหลดตังต่อไปนี้
ประกาศผู้ชนะ จำนวน 4 รายการ