ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำหนดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์) ในวงเงิน๑,๒๔๐,๐๐๐.-บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ จำกัด ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้
ประกาศจังหวัดนราธิวาส