รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 61
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานงบทดลอง ปจด.พย.61