ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็ปไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเวปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement :e-GP) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ก่อสร้างสวนเรียนรู้ด้านสุขภาพพร้อมสร้างแนวรั้ว เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ
2.ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) แบบเลขที่ ๘๘๑๓ โรงพยาบาลสุคิริน ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ หลัง
3.ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ ๒ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ หลัง
4.ก่อสร้างอาคารโรงซ่อม บำรุง พัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) แบบเลขที่ ๙๕๔๓ โรงพยาบาลศรีสาคร ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ หลัง ดังรายละเอียดดังนี้
ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ