มาตรการในการทำงาน และคู่มือการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของสำนักงาน

ด้วยการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินและมาตรการในการทำงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

เอกสาร download ดังนี้ มาตรฐานในการทำงานและคู่มือ