รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พฤศจิกายน 2560

โรงพยาบาลตากใบ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน เกิน 1 แสนบาท จำนวน 4 รายการ รายละเอียดดังแนบ

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1/p>