การแสดงเจตจำนงสุจริตของนพ.สสจ.ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมหมาย บุญเกลี้ยง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของหน่วยงาน ในโอกาสการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเครือข่ายด้านสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม