ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขอเผยแพร่แผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 รายละเอียดดังแนบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง61