ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้คัดเลือกเพื่อเลื่นอระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๐๕๑๓ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดังนี้