ขอเผยแพร่ข้อมูลราคากลางจ้างปรับปรุงรั้วและประตูด้านหลังโรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขอเผยแพร่ข้อมูลราคากลางการจ้างปรับปรุงรั้วและประตูด้านหลังโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 338,000 บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้
1.ปร.5 (ก) จ้างปรับปรุงรั้วและประตูโรงพยาบาลตากใบ
2.ปร.4 จ้างปรับปรุงรั้วและประตูโรงพยาบาลตากใบ