ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 340,150.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. วันที่กำาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามที่แนบท้ายดังนี้1.ตารางแสดงราคากลางหมึก