ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘
โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑๐๕๓ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลระแงะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ(คลิ๊กที่ Download ด้านล่าง)

>>Download< <

หมายเลข IP Address ของคุณ คือ