โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขอเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (MAC2000)จำนวน 1 เครื่องในวงเงิน 200,000 บาท

จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 200,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (MAC2000)
MAC2000