ขอเชิญเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ผู้จัดการบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการจัดหาวัสดุวิทยาสาสตร์การแพทย์ร่วมกัน จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์สืบราคาวิทยาสาตร์ วัตถุประสงค์เพื่อประกอบการจัดทำราคากลางระดับจังหวัดนราธิวาส
รายละเอียดรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และเงื่อนไขที่จะสืบราคาร่วมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น


ในการนี้คณะกรรมการฯ ขอเชิญบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดร่วมเสนอราคารายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยโรงพยาบาลจะดำเนินการสั่งซื้อโดยตรงจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับเอกสารและสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส คุณต่วนไซหมะ ต่วนปูเตะ โทร โทรศัพท์ 073-599085 ต่อ 106 หรือ สามารถดูรายละเอียดได้ดังในเอกสารแนบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ(คลิ๊กที่ Download ด้านล่าง)

>>Download< <

หมายเลข IP Address ของคุณ คือ