ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง(ทำโล่ประกาศเกียรติคุณและป้ายรับรองส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง(ทำโล่ประกาศเกียรติคุณและป้ายรับรองส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ < <

Note: สามารถทำการย่อขยายภาพโดยกดปุ่ม ctrl แช่ไว้พร้อมกับ ปุ่ม – ถี่ๆ และปุ่ม + ถี่ๆ เพื่อ ย่อขนาดภาพ และ ขยายขนาดภาพ ตามลำดับ

หมายเลข IP Address ของคุณ คือ