ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) จำนวน 3 รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระแงะ

>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ หน้า 1< <

>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ หน้า 2< <

Note: สามารถทำการย่อขยายภาพโดยกดปุ่ม ctrl แช่ไว้พร้อมกับ ปุ่ม – ถี่ๆ และปุ่ม + ถี่ๆ เพื่อ ย่อขนาดภาพ และ ขยายขนาดภาพ ตามลำดับ

หมายเลข IP Address ของคุณ คือ