ขอเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Infusion Pump) สำหรับโรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส