โรงพยาบาลตากใบ ขอเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เตียงไฟฟ้าชนิด 3 ไกร์) สำหรับ โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โรงพยาบาลตากใบ ขอเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เตียงไฟฟ้าชนิด 3 ไกร์) สำหรับ โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 8 เตียง เป็นเงินจำนวน 440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2560 (ตามแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ประจำปี 2560) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ