คู่มือประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขตามตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๐

>>Download เอกสาร< <

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการปรับโครงสร้างการทำงานตามกรอบแนวคิดการการปฏิรูประบบราชการแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ โดยใช้การตรวจราชการเป็นหลักในการกำกับติดตาม เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามนโยบายและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงได้ดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ถ่ายทอดนโยบายไปยังพื้นที่ และได้กำหนดให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขของหน่วยงานในสังกัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี โดยใช้แบบประเมินผลเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ได้จัดทำคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขตามตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัด โดยกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญและเกณฑ์การให้คะแนน เป็นการวัดระดับการพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ระบบการประเมินผลทางด้านบริการสุขภาพ มีความเป็นระบบและชัดเจนทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่งจะสามารถนำผลการประเมินไปแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังในเอกสารแนบ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จึงได้จัดพิมพ์คู่มือประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขตามตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัดเป็นรูปเล่ม เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้นำไปใช้ในการประเมินผล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านบริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนต่อไป รายละเอียดดังในเอกสารแนบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ(คลิ๊กที่ Download ด้านล่าง)

>>Download เอกสาร< <

หมายเลข IP Address ของคุณ คือ