ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (กู้ชีพ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ,สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์แล้วนั้น
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฯ ดังต่อไปนี้

…………………………………