ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ เลขที่นั่งสอบ โครงการผลิตแพทย์ 3 จังหวัดฯ

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ โดยกำหนดการรับสมัครจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศ วันเวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ เลขที่นั่งสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้