เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ โดยกำหนดการรับสมัครจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตรวจหลักฐานการสมัครสอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกโครงการฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ สนามสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ คือ โรงเรียนนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กำหนดเข้าห้องสอบ เวลา ๐๘.๔๕ น. และเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ เพื่อใช้ในการเข้าสอบ โดยรายละเอียดเลขที่นั่งสอบ และตารางสอบจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และ www.ntwo.moph.go.th