ลงทะเบียนอบรม การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูลและสารสนเทศ

จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในเรื่องการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ ของโรงพยาบาล, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ทุกแห่งๆละ ๑ คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖–๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ & รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จังหวัดนราธิวาส จึงขอให้สถานพยาบาล ดังกล่าวข้างต้นส่งรายชื่อบุคลากร เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ตามหนังสือที่ นธ 0032.002/763 ลงวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2557 แจ้งมาแล้วนั้น)โดยให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส http://plan.ntwo.moph.go.th/train/index.php หรือ ตามลิงค์นี้ (ลงทะเบียน) ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้