Category Archives: ข่าวประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลศรีสาคร ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลศรีสาคร ตำบลซากล อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 2 อัตตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบูธนิทรรศการประเภทชมรม 11 ชมรม โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อ Roll up ให้ความรู้เรื่องภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 258 ชุด โดยวิธีคัดเลือก คลิกรายละเอียด

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดทำบูธนิทรรศการประเภทชมรม 11 ชมรม ตามโครงการเร่งรัดผลักดันการขยายเครือข่าย การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานดูแลความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

ด้วยจังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกัน จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์สืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และเงื่อนไขที่จะสืบราคาร่วม รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3) รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษา ตามโครงการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมมาตรฐานตามอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากสาหร่ายเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโรคและส่วนประกอบเครื่องสำอาง จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลรือเสาะ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีคัดเลือก ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิาส

เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจ้างทำสื่อ Roll UP ให้ความรู้เรื่องภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างทำสื่อ Roll UP ให้ความรู้เรื่องภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 258 ชุด รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ตามที่ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามที่ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างก่อสร้างอาคารทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ