Category Archives: ข่าวประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.เฉลิม ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 อาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านกาลิซา ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.มะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.นานาค ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระบบท่อรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลศรีสาคร ตามรายละเอียดที่แนบ ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลศรีสาคร ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลศรีสาคร ตำบลซากล อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ