Category Archives: เอกสาร

เอกสารประกอบการประชุม/รายงานการประชุม/ข้อตกลงตามมติที่ประชุม

ประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส วันที่ 22- 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส

รายงานคัดกรองสายตา นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560

รายงานคัดกรองสายตา นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้เอกสาร Download

คู่มือตัวชี้วัดประเมิน 4 ระดับ ปี 2559 ฉบับสมบูรณ์

คู่มือตัวชี้วัดประเมิน 4 ระดับ ปี 2559 ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 1. แผนออกประเมิน ๔ ระดับ ปี 2559.xlsx     download 2. ภาคผนวก ปี 2559.docx       download 3. คู่มือประเมิน-4-ระดับ-ปี-2559.xls     download 4.คำนำ-สารบัญ 2559 download

การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการประชุมและฝึกอบรม

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน โดยได้บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๗ นั้น ได้มีมติที่ประชุมผู้บริหารให้ปรับค่าอาหารในการประชุมและอบรม สำหรับจัดประชุม/อบรมในสถานที่ราชการ(ยกเว้นสถานที่เอกชน) ดังรายการต่อไปนี้

คู่มือประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขตามตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๐

>>Download เอกสาร< < กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการปรับโครงสร้างการทำงานตามกรอบแนวคิดการการปฏิรูประบบราชการแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ โดยใช้การตรวจราชการเป็นหลักในการกำกับติดตาม เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามนโยบายและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน

เอกสาร ตรวจราชการปี ๒๕๕๘

Download เอกสาร แผนการตรวจราชการ ปี ๒๕๕๘ ****************************** ไฟล์ : เอกสารตรวจราชการปี ๒๕๕๘.zip *********************************