Category Archives: ข่าวประชุม อบรม สัมนา เรียนต่อ

ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์

ด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ได้รวบรวมและจัดทำบทเรียนออนไลน์ 3 กลุ่มเนื้อหา ได้แก่ กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ การวิเคราะห์และความเข้าใจในนวัตกรรมทางข้อมูล ความรู้และทักษะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ จึงขอเชิญข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใน 3 กลุ่มเนื้อหาข้างต้น โดยสามารถเข้าอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e -learning ได้ที่เว็บไซด์ https://tdga.dga.or.th ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนและเข้าอบรมได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

มาตรการในการทำงาน และคู่มือการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของสำนักงาน

ด้วยการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินและมาตรการในการทำงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เอกสาร download ดังนี้ มาตรฐานในการทำงานและคู่มือ

เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ เพชร (23 พค60)

เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ เพชร (23 พค60) รายละเอียดดังนี้เอกสารDownload

แบบฟอร์มสำรวจการพัฒนาบุคลากร 2559

แบบฟอร์มสำรวจการพัฒนาบุคลากร 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (กู้ชีพ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ,สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์แล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฯ ดังต่อไปนี้ …………………………………

ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ เลขที่นั่งสอบ โครงการผลิตแพทย์ 3 จังหวัดฯ

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ โดยกำหนดการรับสมัครจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศ วันเวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ เลขที่นั่งสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ โดยกำหนดการรับสมัครจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตรวจหลักฐานการสมัครสอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกโครงการฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สนามสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ คือ โรงเรียนนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง

ลงทะเบียนอบรม การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูลและสารสนเทศ

จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในเรื่องการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ ของโรงพยาบาล, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ทุกแห่งๆละ ๑ คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖–๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ & รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จึงขอให้สถานพยาบาล ดังกล่าวข้างต้นส่งรายชื่อบุคลากร เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ตามหนังสือที่

ตารางการสอบโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

            ตารางการสอบพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์   โครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗   ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๕๖  ณ สนามสอบโรงเรียนนราธิวาส   เวลา รายละเอียด   วันเสาร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖   ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. สอบวิชาฟิสิกส์   ๑๐.๔๐ –

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม JHCIS / Jvisit / Provis / Analysis DataCenter

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม JHCIS / Jvisit / Provis / Analysis DataCenter รุ่นที่ 1 สถานที่ สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส( 26 มิถุนายน 2556-27 มิถุนายน 2556 ) กลุ่มเป้าหมาย   อ.เมืองนราธิวาส บาเจาะ ยี่งอ ระแงะ สุคิริน แว้ง ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล ๒๑/๔๓ แฟ้ม สสอ.ละ ๑ คน / รพ.สต.ละ ๒ คน /รพ.ละ ๑ คน อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม