Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 140793 ว่าง เนื่องจากลาออก จำนวน 1 ตำแหน่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้ตำแหน่งอยู่ จึงมีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์ประกาศ แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามที่ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 3 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตามที่ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) รพสต.บ้านบือราเปะ ตำบลโคกเคียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา ไฟล์ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร นวก.สาธารณสุข

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ ไฟล์ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร นวก.สาธารณสุขและนักวิเคราะห์ แบบประเมินผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลข้ามจังหวัด งดการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีคนมาร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมาก หรือสถานที่ที่ผู้คนแออัด ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการรับสมัครฯ จังหวัดนราธิวาส จึงขอเลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น และขอให้ท่านติดตามประกาศรับสมัครฯ ครั้งใหม่ ทางเว็บไซต์ www.ntwo.moph.go.th โดยจังหวัดนราธิวาสจะประกาศในเวลาอันสมควรต่อไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพ ครั้งที่ 2

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงัวนที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อที่ 6 แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยา และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตาม ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้เปิดรับสมัครการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้

เปลี่ยนแปลง วันเวลาในการประเมินสมรรถภาพครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำปหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา นักรังสีการแพทย์ โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ไปแล้วนั้น จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศ เปลี่ยนแปลง วันเวลาในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา นักรังสีการแพทย์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ดังนี้ คลิกดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ คลิกดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบปรนัย) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยา และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดนราธิวาสจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ( สอบสัมภาษณ์ ) ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเเต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) จำนวน 7 แห่ง บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ดังนี้