Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

สสจ.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

สสจ.นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน ๙ อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน จำนวน ๙ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หรือสอบถามเพิ่เติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร.073 532056 ต่อ 203 , 204 อ่านรายละเอียด…

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.นราธิวาส

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑๔๗๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

ผลการคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามเอกสารแนบท้ายนี้  โหลด  ไฟล์หนังสือประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(กู้ชีพ) ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน จากวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่แนบดังนี้ โหลดหนังสือ

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (กู้ชีพ) ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่แนบดังนี้ Load

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ และคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือที่แนบดังนี้ Load

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือที่แนบดังนี้ load ————————————————————

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ และคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ############################################################# ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภท วัชาการ ระดับชำนาญการ และ ชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับ ชำนาญการพิเศษและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/๓๑๖๑๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุม ครั้งที่

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่  ๑๓  มกราคม ๒๕๕๘          เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น   บัดนี้ การคัดเลือกฯได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯและการขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตามลำดับรายชื่อดังต่อไปนี้ โหลด รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่  ๑๓  มกราคม ๒๕๕๘          เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)  ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. นั้น                    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์           สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้ download เอกสารหนังสือประกาศ | ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์