Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังเอกสารแนบท้ายดังนี้ Download

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ- ชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ตั้ง จะเเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งตามหนังสือสำนักงานปลัดการะทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒๑/๒๓๑๓๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ และมัติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ดังเอกสารแนบท้ายและใบสมัครดังนี้

เอกสารและเอกสาร ใบสมัคร

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุคิริน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากใบ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น

บัดนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๙/๔๙๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบคัดเลือกไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๙/ว ๔๙๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๓๖ อัตรา คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ไปแล้ว นั้น จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน)
ห้องสอบคัดเลือก

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ไปแล้ว นั้น
จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้ ประกาศจังหวัดนราธิวาส
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ คือ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ และ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒
สำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ผู้สมัครขาดคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ซึ่งไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาขาสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุคิริน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากใบ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยกำหนดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดตามระยะเวลากำหนดแล้ว จังหวัดนราธิวาส จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ และ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒