Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ

ตามหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ไว้ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด และ อ.ก.พ.

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๙ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา โดยได้ทำการรับสมัครในวันที่ ๖ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยได้กำหนดเวลาสอบสัมภาษณ์ เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปนั้น

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และได้กำหนดวันประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ไปแล้วนั้น

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศรับสมัครรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายชื่อผู้มีสิทธิ(สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส            เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ                       พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  

แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง แก้ไขการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๙ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา นั้น โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศฯ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สส.) ระดับชำนาญการพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ อัตรา คือ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.ประกาศรับสมัคร ๒.ใบสมัคร ๓.แบบประเมินผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ “”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"

สสจ.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

สสจ.นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน ๙ อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน จำนวน ๙ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หรือสอบถามเพิ่เติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร.073 532056 ต่อ 203 , 204 อ่านรายละเอียด…

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.นราธิวาส

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑๔๗๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

ผลการคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามเอกสารแนบท้ายนี้  โหลด  ไฟล์หนังสือประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(กู้ชีพ) ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน จากวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่แนบดังนี้ โหลดหนังสือ