Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างโครงการฯ)

ตามที่ได้มีการประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยได้กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
และกำหนดสอบในวันที่ ๒๗ และ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดังนี้ โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๙/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘  ได้แจ้งเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป รวม ๔ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน), ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ไปแล้ว  นั้น

Downloadเอกสารเพิ่มเติม เอกสารที่1 | เอกสารที่ 2

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ)
ด้วยจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕  มาตรา ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ และ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ Download

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังเอกสารแนบท้ายดังนี้ Download

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ- ชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ตั้ง จะเเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งตามหนังสือสำนักงานปลัดการะทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒๑/๒๓๑๓๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ และมัติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ดังเอกสารแนบท้ายและใบสมัครดังนี้

เอกสารและเอกสาร ใบสมัคร

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุคิริน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากใบ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น

บัดนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๙/๔๙๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบคัดเลือกไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้