Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

          ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ โดยกำหนดการรับสมัครจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตรวจหลักฐานการสมัครสอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกโครงการฯ ดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้  download หรือ http://203.157.235.2/downloadssj/21-8-56.pdf

ประกาศคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2557

Click Download ประกาศคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2557

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านได้เป็นลูกจ้างเหมาจ่าย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านได้เป็นลูกจ้างเหมาจ่าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์และแม่บ้านทำความสะอาด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา คือ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา และ แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา
บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป ( ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คลิก )

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น

บัดนี้การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรตามรายละเอียดที่แนบ ( เอกสาร PDF )

สสจ.นราธิวาสรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๖ เดือน (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๖) อัตรา
ไม่เกินเดือนละ ๖,๒๔๐.-บาท คลิกดูรายละเอียดและเงื่อนไข
2.แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๖ เดือน (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๖) อัตรา
ไม่เกินเดือนละ ๖,๒๔๐.-บาท คลิกดูรายละเอียดและเงื่อนไข
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น

บัดนี้ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้ (เอกสาร pdf File)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

โปรดคลิกดูรายละเอียด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๗ อัตรา

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๗ อัตรา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒ อัตรา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๒ อัตรา
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ๑ อัตรา
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ๑ อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ โทร (๐๗๓) ๕๓๒๐๕๘-๕๙ ต่อ ๒๐๔
(โปรดคลิกดูรายละเอียดดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑๑๐๗ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ดังนี้