Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยรับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลศรีสาคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลสุไหงปาดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจะแนะ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น
จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อดัง ต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น

จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

วันเวลาและสถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามามารถ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินในวันที่ 24 กันยายน 2557          เปลี่ยนเป็นวันที่ 23 กันยายน 2557 นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ ตามประกาศที่ได้แนบดังนี้ เพิ่มเติม

สสจ.นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักวิชาการคพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 ถึง 19 กันยายน 2557
สถานที่รับสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในวันเวลาราชการ
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.073 532058-59 ต่อ 204 (ดูรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๑ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและตั้งแต่บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญโดยวิธีสอบคัดเลือกในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักเทคนิค-การแพทย์ปฏิบัติการ, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตามบัญชีแนบท้ายประกาี้ศที่ |12 | 3 | 45

ชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อรับราชการ 11ตำแหน่ง

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๒๐ อัตราไปแล้ว  นั้น
จังหวัดนราธิวาส จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบและสถานที่สอบ
    ไฟล์ที่ 1     ไฟล์ที่ 2 (แก้ไข 22/8/57)

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

จังหวัดนราธิวาสดำเนินคัดเลือกลูกจ้าง-ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการจ้างไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ ในตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๓ ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสาร