Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

โปรดคลิกดูรายละเอียด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๗ อัตรา

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๗ อัตรา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒ อัตรา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๒ อัตรา
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ๑ อัตรา
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ๑ อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ โทร (๐๗๓) ๕๓๒๐๕๘-๕๙ ต่อ ๒๐๔
(โปรดคลิกดูรายละเอียดดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑๑๐๗ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ดังนี้

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

ด้วยจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งที่จะคัดเลือก หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑๑๐๗ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  นั้น

บัดนี้  การคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามลำดับ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน ๘ อัตรา และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  นั้น

บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ดังนี้

รับสมัครเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี

ขอเชิญข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สมัครเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น จำนวน 6 ตำแหน่ง ได้แก่ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2 ตำแหน่ง)  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  รองอธิบดีกรมอนามัย  และรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 – อังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 (ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑๗๗๒ สถานีอนามัยบ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ด้วยจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๙ อัตรา ดังนี้
๑. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ เงินเดือน ๑๒,๔๘๐ บาท (วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตร ๕ ปี) และเงินเดือน ๑๕,๓๐๐ บาท (วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตร ๖ ปี) จำนวน ๘ ตำแหน่ง
๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เงินเดือน ๑๑,๖๘๐ บาท จำนวน ๑ ตำแหน่ง
ดูรายละเอียด