Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศรับสมัครรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายชื่อผู้มีสิทธิ(สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส            เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ                       พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  

แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง แก้ไขการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๙ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา นั้น โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศฯ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สส.) ระดับชำนาญการพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ อัตรา คือ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.ประกาศรับสมัคร ๒.ใบสมัคร ๓.แบบประเมินผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ “”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"

สสจ.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

สสจ.นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน ๙ อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน จำนวน ๙ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หรือสอบถามเพิ่เติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร.073 532056 ต่อ 203 , 204 อ่านรายละเอียด…

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.นราธิวาส

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑๔๗๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

ผลการคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามเอกสารแนบท้ายนี้  โหลด  ไฟล์หนังสือประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(กู้ชีพ) ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน จากวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่แนบดังนี้ โหลดหนังสือ

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (กู้ชีพ) ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่แนบดังนี้ Load

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ และคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือที่แนบดังนี้ Load