Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๙/๑๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการจ้างไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตำแหน่งประเภทวิชาการ คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา และตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างโครงการฯ)

ตามที่ได้มีการประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยได้กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และกำหนดสอบในวันที่ ๒๗ และ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดังนี้ โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๙/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘  ได้แจ้งเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป รวม ๔ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน), ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ไปแล้ว  นั้น Downloadเอกสารเพิ่มเติม

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ) ด้วยจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕  มาตรา ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ และ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังเอกสารแนบท้ายดังนี้ Download

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ- ชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ตั้ง จะเเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งตามหนังสือสำนักงานปลัดการะทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒๑/๒๓๑๓๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ และมัติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ดังเอกสารแนบท้ายและใบสมัครดังนี้ เอกสารและเอกสาร ใบสมัคร

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุคิริน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากใบ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น บัดนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๙/๔๙๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบคัดเลือกไปแล้ว นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๙/ว ๔๙๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๓๖ อัตรา คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ไปแล้ว นั้น จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้ ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) ห้องสอบคัดเลือก

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ไปแล้ว นั้น จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้ ประกาศจังหวัดนราธิวาส รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ คือ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ และ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ สำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ผู้สมัครขาดคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ซึ่งไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาขาสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด