Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

สสจ.นราธิวาส รับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการเปิดรับสมัครสมัครออกเป็น ๓ กลุ่มคือ (ใบประกาศ)
กลุ่มที่ ๑ รับจากบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ใบสมัคร)
กลุ่มที่ ๒ รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (ใบสมัคร)
กลุ่มที่ ๓ (โควตารวม ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั่วประเทศ (ใบสมัคร)
โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้จากเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส http://www.ntwo.moph.go.th
ทั้งนี้ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ และส่งใบสมัครมายังกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ 13 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ 13 อัตรา…อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา…ดาว์นโหลด

สสจ.นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มใบสมัครงานพนักงานราชการ…แบบฟอร์มใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗
ในวันและเวลาราชการ โทร (๐๗๓) ๕๓๒๐๕๘-๕๙ ต่อ ๒๐๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

          ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ โดยกำหนดการรับสมัครจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตรวจหลักฐานการสมัครสอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกโครงการฯ ดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้  download หรือ http://203.157.235.2/downloadssj/21-8-56.pdf

ประกาศคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2557

Click Download ประกาศคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2557

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านได้เป็นลูกจ้างเหมาจ่าย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านได้เป็นลูกจ้างเหมาจ่าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์และแม่บ้านทำความสะอาด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา คือ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา และ แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา
บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป ( ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คลิก )

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น

บัดนี้การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรตามรายละเอียดที่แนบ ( เอกสาร PDF )

สสจ.นราธิวาสรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๖ เดือน (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๖) อัตรา
ไม่เกินเดือนละ ๖,๒๔๐.-บาท คลิกดูรายละเอียดและเงื่อนไข
2.แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๖ เดือน (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๖) อัตรา
ไม่เกินเดือนละ ๖,๒๔๐.-บาท คลิกดูรายละเอียดและเงื่อนไข
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป