Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่  ๑๓  มกราคม ๒๕๕๘          เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น   บัดนี้ การคัดเลือกฯได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯและการขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตามลำดับรายชื่อดังต่อไปนี้ โหลด รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่  ๑๓  มกราคม ๒๕๕๘          เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)  ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. นั้น                    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์           สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้ download เอกสารหนังสือประกาศ | ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์    

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๙/๑๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการจ้างไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตำแหน่งประเภทวิชาการ คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา และตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างโครงการฯ)

ตามที่ได้มีการประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยได้กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และกำหนดสอบในวันที่ ๒๗ และ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดังนี้ โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๙/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘  ได้แจ้งเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป รวม ๔ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน), ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ไปแล้ว  นั้น Downloadเอกสารเพิ่มเติม

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ) ด้วยจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕  มาตรา ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ และ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังเอกสารแนบท้ายดังนี้ Download

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ- ชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ตั้ง จะเเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งตามหนังสือสำนักงานปลัดการะทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒๑/๒๓๑๓๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ และมัติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ดังเอกสารแนบท้ายและใบสมัครดังนี้ เอกสารและเอกสาร ใบสมัคร

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุคิริน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากใบ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น บัดนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๙/๔๙๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบคัดเลือกไปแล้ว นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้