Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 รายละเอียดตามไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตามที่จังหวัดนราธิวส ได้เปิดรับสมัครศัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖ต ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖ต ไปแล้วนั้น จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ เอกสารประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวส ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนิ้ เอกสารประกาศ แผนที่ไปยังสนามสอบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ ๒ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) รายละเอียดตามไฟล์ประกาศด้านล่าง ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานดูแลความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือราเป๊ะ ตำบลโคกเคียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฏาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในวันและเวลาราชการเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ (ไฟล์ประกาศ) ไฟล์ประกาศ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 140793 ว่าง เนื่องจากลาออก จำนวน 1 ตำแหน่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้ตำแหน่งอยู่ จึงมีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์ประกาศ แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามที่ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 3 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ