Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๑ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและตั้งแต่บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญโดยวิธีสอบคัดเลือกในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักเทคนิค-การแพทย์ปฏิบัติการ, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตามบัญชีแนบท้ายประกาี้ศที่ |12 | 3 | 45

ชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อรับราชการ 11ตำแหน่ง

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๒๐ อัตราไปแล้ว  นั้น
จังหวัดนราธิวาส จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบและสถานที่สอบ
    ไฟล์ที่ 1     ไฟล์ที่ 2 (แก้ไข 22/8/57)

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

จังหวัดนราธิวาสดำเนินคัดเลือกลูกจ้าง-ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการจ้างไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ ในตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๓ ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสาร

บรรจุข้าราชการใหม่ ก.สาธารณสุข 7,547 ตำแหน่ง

กระทรวงสาธารณสุข ประชุมรับฟังหลักเกณฑ์การจัดสรรและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ รอบที่ 2 ในปี 2557 จำนวน 7,547 ตำแหน่ง เพื่อดำเนินการบรรจุในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 พร้อมกันทั่วประเทศ และมีความโปร่งใส เป็นธรรมทุกวิชาชีพ โดยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพเป็นข้าราชการ รอบที่ 2 ในปี 2557 จำนวน 7,547 อัตรา ว่า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งจัดระบบการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนด คือภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการใหม่นี้ได้รับสิทธิ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้สูงขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

สสจ.นราธิวาส รับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการเปิดรับสมัครสมัครออกเป็น ๓ กลุ่มคือ (ใบประกาศ)
กลุ่มที่ ๑ รับจากบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ใบสมัคร)
กลุ่มที่ ๒ รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (ใบสมัคร)
กลุ่มที่ ๓ (โควตารวม ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั่วประเทศ (ใบสมัคร)
โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้จากเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส http://www.ntwo.moph.go.th
ทั้งนี้ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ และส่งใบสมัครมายังกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ 13 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ 13 อัตรา…อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา…ดาว์นโหลด

สสจ.นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มใบสมัครงานพนักงานราชการ…แบบฟอร์มใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗
ในวันและเวลาราชการ โทร (๐๗๓) ๕๓๒๐๕๘-๕๙ ต่อ ๒๐๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

          ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ โดยกำหนดการรับสมัครจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตรวจหลักฐานการสมัครสอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกโครงการฯ ดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้  download หรือ http://203.157.235.2/downloadssj/21-8-56.pdf

ประกาศคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2557

Click Download ประกาศคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2557