Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สส.) ระดับชำนาญการพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ อัตรา คือ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.ประกาศรับสมัคร ๒.ใบสมัคร ๓.แบบประเมินผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

สสจ.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

สสจ.นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน ๙ อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน จำนวน ๙ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หรือสอบถามเพิ่เติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร.073 532056 ต่อ 203 , 204 อ่านรายละเอียด…

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.นราธิวาส

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑๔๗๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

ผลการคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามเอกสารแนบท้ายนี้  โหลด  ไฟล์หนังสือประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(กู้ชีพ) ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน จากวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่แนบดังนี้ โหลดหนังสือ

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (กู้ชีพ) ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่แนบดังนี้ Load

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ และคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือที่แนบดังนี้ Load

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือที่แนบดังนี้ load ————————————————————

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ และคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ############################################################# ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภท วัชาการ ระดับชำนาญการ และ ชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับ ชำนาญการพิเศษและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/๓๑๖๑๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุม ครั้งที่

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่  ๑๓  มกราคม ๒๕๕๘          เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น   บัดนี้ การคัดเลือกฯได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯและการขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตามลำดับรายชื่อดังต่อไปนี้ โหลด รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก