Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิกประจำจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิกประจำจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธรณสุข รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่่นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ เอกสารไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตามรายละเอียดที่แนบ ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานที่ด่านอาหารและยา รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้าน

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้งเหมาบริการในตำแหน่งแม่บ้าน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-3 กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้านและกำหนดวันเวลาและสถานที่ประเมิน ตามเอกสารที่แนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการพัสดุ และแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 2 อัตตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ