Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง คลิกดูรายละเอียด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยรับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลศรีสาคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลสุไหงปาดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจะแนะ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น
จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อดัง ต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น

จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

วันเวลาและสถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามามารถ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินในวันที่ 24 กันยายน 2557          เปลี่ยนเป็นวันที่ 23 กันยายน 2557 นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ ตามประกาศที่ได้แนบดังนี้ เพิ่มเติม

สสจ.นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักวิชาการคพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 ถึง 19 กันยายน 2557
สถานที่รับสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในวันเวลาราชการ
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.073 532058-59 ต่อ 204 (ดูรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๑ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและตั้งแต่บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญโดยวิธีสอบคัดเลือกในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักเทคนิค-การแพทย์ปฏิบัติการ, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตามบัญชีแนบท้ายประกาี้ศที่ |12 | 3 | 45

ชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อรับราชการ 11ตำแหน่ง

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๒๐ อัตราไปแล้ว  นั้น
จังหวัดนราธิวาส จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบและสถานที่สอบ
    ไฟล์ที่ 1     ไฟล์ที่ 2 (แก้ไข 22/8/57)

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

จังหวัดนราธิวาสดำเนินคัดเลือกลูกจ้าง-ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการจ้างไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ ในตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๓ ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสาร

บรรจุข้าราชการใหม่ ก.สาธารณสุข 7,547 ตำแหน่ง

กระทรวงสาธารณสุข ประชุมรับฟังหลักเกณฑ์การจัดสรรและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ รอบที่ 2 ในปี 2557 จำนวน 7,547 ตำแหน่ง เพื่อดำเนินการบรรจุในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 พร้อมกันทั่วประเทศ และมีความโปร่งใส เป็นธรรมทุกวิชาชีพ โดยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพเป็นข้าราชการ รอบที่ 2 ในปี 2557 จำนวน 7,547 อัตรา ว่า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งจัดระบบการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนด คือภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการใหม่นี้ได้รับสิทธิ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้สูงขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

สสจ.นราธิวาส รับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการเปิดรับสมัครสมัครออกเป็น ๓ กลุ่มคือ (ใบประกาศ)
กลุ่มที่ ๑ รับจากบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ใบสมัคร)
กลุ่มที่ ๒ รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (ใบสมัคร)
กลุ่มที่ ๓ (โควตารวม ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั่วประเทศ (ใบสมัคร)
โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้จากเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส http://www.ntwo.moph.go.th
ทั้งนี้ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ และส่งใบสมัครมายังกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗