Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานดูแลความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือราเป๊ะ ตำบลโคกเคียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฏาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในวันและเวลาราชการเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ (ไฟล์ประกาศ) ไฟล์ประกาศ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 140793 ว่าง เนื่องจากลาออก จำนวน 1 ตำแหน่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้ตำแหน่งอยู่ จึงมีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์ประกาศ แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามที่ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 3 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตามที่ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) รพสต.บ้านบือราเปะ ตำบลโคกเคียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา ไฟล์ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร นวก.สาธารณสุข

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ ไฟล์ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร นวก.สาธารณสุขและนักวิเคราะห์ แบบประเมินผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลข้ามจังหวัด งดการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีคนมาร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมาก หรือสถานที่ที่ผู้คนแออัด ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการรับสมัครฯ จังหวัดนราธิวาส จึงขอเลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น และขอให้ท่านติดตามประกาศรับสมัครฯ ครั้งใหม่ ทางเว็บไซต์ www.ntwo.moph.go.th โดยจังหวัดนราธิวาสจะประกาศในเวลาอันสมควรต่อไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้