Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ

ตามหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ไว้ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด และ อ.ก.พ.

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๙ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา โดยได้ทำการรับสมัครในวันที่ ๖ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยได้กำหนดเวลาสอบสัมภาษณ์ เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปนั้น

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และได้กำหนดวันประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ไปแล้วนั้น

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศรับสมัครรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายชื่อผู้มีสิทธิ(สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส            เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ                       พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  

แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง แก้ไขการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๙ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา นั้น โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศฯ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สส.) ระดับชำนาญการพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ อัตรา คือ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.ประกาศรับสมัคร ๒.ใบสมัคร ๓.แบบประเมินผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””