Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานแม่บ้านทำความสะอาด

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานแม่บ้านทำควาสะอาด

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลีนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ตามที่จังหวัดนราธิวาสได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันเวลา และสถานที่ สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลีนิคปฏิบัคิการ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รวม ๑๐ อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการนักเทคนิคการแพย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการรวม ๑๐ อัตรา จังหวัดนราะธิวาส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกียวกับการสอบดังนี้ โหลด

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่จังหวัดนราธิวาสได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเจาะไอร้อง และตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต่ำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่ง นักวิชการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเจาะไอร้อง และ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น . บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบันชีผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อ ที่แนบดัง ต่อไปนี้ โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ตามที่ได้ประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการสอบ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และจะดำเนินการสอบ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนเป็นวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามที่แนบประกาศ ดังนี้ โหลด หนังสือ ประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยได้เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ กระบวนการคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส _________________________________________________ ตามที่ได้รับประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเจาะไอร้อง และตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวันที่และ สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ดังที่แนบไว้ แนบ ประกาศ | แนบ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘      กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๓๐๙/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามรายชื่อที่แนบ download

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งต่างๆ

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศรับสมัครสอบและได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม-ปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นข้าราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันต- สาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน เภสัชกรปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการและ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ _______________________________________________ ตามเอกสารดังนี้  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปี 58

สสจ.นราธิวาสรับสมัครคัดเลือกบุคคลแทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส