Category Archives: งบประมาณ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม งวดที่ 8 ประจำปี 2563

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน งวดที่ 7 ประจำปี 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจำงวด 4 ประจำปี 2562 รายงานงบทดลอง ปจด.มค.62

มาตรการในการทำงาน และคู่มือการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของสำนักงาน

ด้วยการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินและมาตรการในการทำงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เอกสาร download ดังนี้ มาตรฐานในการทำงานและคู่มือ

งบลงทุน สสจ.นราธิวาส

สสจ.นราธิวาส ขอแจ้งงบลงทุน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ดังนี้ -งบลงทุนปี_60 download -สรุปผลการพิจารณางบลงทุนปี_2559 download -บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง-ครุภัณฑ์ _2กย.58 download -แบบฟอร์มงบลงทุนปี_61-63 download ………………………………………………………………………………………….. สสจ.นราธิวาส ขอแจ้งงบลงทุน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ดังนี้ < ให้ save File ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน> สรุปงบลงทุนปี 2558 สรุปงบลงทุนปี 2559 จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกัน

ด่วน! แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน รายการค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

ด่วน !  Download แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน รายการค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ของ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามลิงค์ <แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน > หรือที่  http://203.157.235.2