Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.มะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.นานาค ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระบบท่อรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลศรีสาคร ตามรายละเอียดที่แนบ ไฟล์ประกาศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม งวดที่ 11 ประจำปี 2563

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตามรายละเอียดที่แนบ ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานที่ด่านอาหารและยา รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลศรีสาคร ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้าน

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้งเหมาบริการในตำแหน่งแม่บ้าน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-3 กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้านและกำหนดวันเวลาและสถานที่ประเมิน ตามเอกสารที่แนบ