Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่่นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ เอกสารไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.เฉลิม ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 อาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านกาลิซา ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.มะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.นานาค ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระบบท่อรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ไฟล์ประกาศ