Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบท่อรวบรวม น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โรงพยาบาลตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,419 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง ตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการจัดหายาและวัสดุการแพทย์ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ให้มอบหมายให้โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ดำเนินการในการจัดซื้อยาร่วมจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2564 -2565 จำนวน 115 รายการ โหลดรายละเอียดดังนี้ หนังสือถึงบริษัทฯ รายการยาร่วมจังหวัดนราธิวาส แบบฟอร์มเสนอข้อมูล เงื่อนไข กำหนดการเสนอราคาและคัดเลือกยา ,หลักเกณฑ์ หนังสือเชิญเสนอราคา จัดซื้อยาและวัสดุการแพทย์ร่วมจังหวัดปี 2564 ใบเสนอราคา

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งนิติกร ตามเอกสารประกาศดังนี้ ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง ตึกคลอดและสูติกรรม เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,419 ตารางเมตร(ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อรวบร่วมน้ำเสียขนาด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน(ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลตากใบ ตำบลเจ๊ะะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพือปฎิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรณา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษระยะที่ 2 และระยะที่ 3 เพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารแนบดังนี้ 20201217081408299_รพสต_มะรือโบตก

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารแนบดังนี้ 20201217081408299_รพสต_บ้านทรายขาว

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาลิซา ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารแนบดังนี้ 20201217081408299_รพสต_บ้านกาลิซา

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิม ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารแนบดังนี้ 20201217081408299_รพสต_เฉลิม

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารแนบดังนี้ 20201217081408299_รพสต_บ้านเจ๊ะเก

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารแนบดังนี้ 20201217081408299_รพสต_บาโงสะโต

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารทันตกรรม เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 290 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารแนบดังนี้ 20201217081408299_รพ_สุไหงปาดี