Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

โรงพยาบาลตากใบ ขอเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม Mobile ทันตกรรม

ขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Mobile ทันตกรรม ของโรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ตารางแสดงวงเงินฯ ซื้อmobile ทันตกรรม

ครม.ไฟเขียว8,900อัตรา พยาบาลเฮ3ปีบรรจุครบ

ครม.เห็นชอบตำแหน่งพยาบาล 8,900 ตำแหน่งใน 3 ปี สำหรับปี 60 บวกกับตำแหน่งว่างของสธ. 2,200 จะได้บรรจุ 5 พันคน ให้ สธ.ทำความชัดเจนเสนอ ครม. 23 พ.ค.นี้อีกครั้ง นายกฯ มอบ “ก.พ.-ก.พ.ร.-ทุกกระทรวง” ปรับโครงสร้างภายในใหม่ทั้งหมด เครือข่ายพยาบาลฯ พอใจ แต่ขอดูมติ ครม.ที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ตัวชี้วัดประเมินปี 2560

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการปรับโครงสร้างการทำงานตามกรอบแนวคิดการการปฏิรูประบบราชการแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ โดยใช้การตรวจราชการเป็นหลักในการกำกับติดตาม เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามนโยบายและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ตามที่จังหวัดนราธิวาสได้ประเมินรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันเวลาและสถานที่ สอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกที่ สำนักงานสาธารณสุขในวันที่ 24 เมษายน 2560 ไปแล้วนั้น

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางจัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์

โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางการจัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์ จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ในการจัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์ ตารางแสดงวงเงินฯซื้อเครื่องซักผ้า

ท่าอากาศยานนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและอีกหลายๆ หน่วยงาน พร้อมจัดกิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2560

ท่าอากาศยานนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและอีกหลายๆ หน่วยงาน พร้อมจัดกิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2560

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ผู้ว่าฯ จ.นราธิวาส ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

ผู้ว่าฯ จ.นราธิวาส ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ และให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจร และท่องเที่ยว พร้อมย้ำทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือที่อ้าง 2

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานตามแผนดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผล และจ่ายงบเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีกาารแพทย์ปฏิบัติการ โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารสหวิชาชีพ โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โรขอโรงพยาบาลตากใบ ขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างอาคารสหวิชาชีพ โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง โดยวิธีพิเศษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ก่อสร้างอาคารสหวิชาชีพ 2.ปร.4 ก่อสร้างอาคารสหวิชาชีพ 3.ปร.5 ก่อสร้างอาคารสหวิชาชีพ 4.ปร.6 ก่อสร้างอาคารสหวิชาชีพ ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างอาคารสหวิชาชีพ ปร.6ก่อสร้างอาคารสหวิชาชีพ ปร.5ก ก่อสร้างอาคารสหวิชาชีพ ปร.5ข ก่อสร้างอาคารสหวิชาชีพ ปร.4แผ่น1ก่อสร้างอาคารสหวิชาชีพ ปร.4แผ่น2ก่อสร้างอาคารสหวิชาชีพ ปร.4แผ่น4ก่อสร้างอาคารสหวิชาชีพ ปร.4แผ่น5ก่อสร้างอาคารสหวิชาชีพ ปร.4แผ่น6ก่อสร้างอาคารสหวิชาชีพ