Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ขอเผยแพร่ข้อมูลราคากลางจ้างปรับปรุงรั้วและประตูด้านหลังโรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขอเผยแพร่ข้อมูลราคากลางการจ้างปรับปรุงรั้วและประตูด้านหลังโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 338,000 บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้ 1.ปร.5 (ก) จ้างปรับปรุงรั้วและประตูโรงพยาบาลตากใบ 2.ปร.4 จ้างปรับปรุงรั้วและประตูโรงพยาบาลตากใบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ประจำปี 2560

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำงวด 9 ประจำปี 2560 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขอเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (MAC2000)จำนวน 1 เครื่องในวงเงิน 200,000 บาท

ขอเชิญเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ผู้จัดการบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการจัดหาวัสดุวิทยาสาสตร์การแพทย์ร่วมกัน จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์สืบราคาวิทยาสาตร์ วัตถุประสงค์เพื่อประกอบการจัดทำราคากลางระดับจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และเงื่อนไขที่จะสืบราคาร่วมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันเวลาและสถานที่ สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน นักการภาพบำบัดปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ไปแล้วนั้น

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระแงะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระแงะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระแงะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามที่ได้มีการประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธาารณสุขจังหวัดนราธิวาส และกระบวนการดำเนินการสอบได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2560

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำงวด 8 ประจำปี 2560 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง(ทำโล่ประกาศเกียรติคุณและป้ายรับรองส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง(ทำโล่ประกาศเกียรติคุณและป้ายรับรองส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) จำนวน 3 รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระแงะ

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ปรนัย) ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามที่ได้มีการประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และกระบวนการดำเนินการสอบได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยจังหวัดนราธิวาส จะดาเนินการคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ขอเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Infusion Pump) สำหรับโรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โรงพยาบาลตากใบ ขอเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เตียงไฟฟ้าชนิด 3 ไกร์) สำหรับ โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โรงพยาบาลตากใบ ขอเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เตียงไฟฟ้าชนิด 3 ไกร์) สำหรับ โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 8 เตียง เป็นเงินจำนวน 440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2560 (ตามแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ประจำปี 2560) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ