Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน งวดที่ 7 ประจำปี 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีคัดเลือก ตามที่ จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีคัดเลือก นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์เอกสารแนบ

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพประจำปี 2563

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ขอเผยแพร่ แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพประจำปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน และเผยแพร่ต่อไป รายละเอียดข้อมูล เอกสารที่แนบ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้ดำเนินใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ เสร็จแล้ว และจากข้อกำหนดตัวชี้วัดความโปร่งใสเมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ กำหนดให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างที่ผ่านมาในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่า หรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณมากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใดมีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจำนวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดอย่างไร/หรือไม่ รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำข้อเสนอเพื่อนำไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป แบบฟร์อมขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซค์ สสจ.นธ บันทึกรายงานการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 2562 รายงานการวิเคราะห์การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เล่ม)

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างรายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างรายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างรายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) จำนวน 7 อัตรา บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 4 ตำแหน่ง บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ และ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 อัตรา บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย

แอปพลิเคชันสำหรับแอนดรอยด์

แอปพลิเคชัน วัคซีนหัด

ประกาศผู้ชนะค่าจ้างเหมาปรับลานตากผ้า เดินท่อระบบน้ำดี-น้ำเสีย อาคารแพทย์แผนไทย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ

ตามที่จังหวัดนราธิวาส จ้างเหมาปรับลานตากผ้า เดินท่อระบบน้ำดี-น้ำเสีย อาคารแพทย์แผนไทย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน ๖๒,๔๐๐.-บาท (เงินหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหทักษิณก่อสร้าง จำกัด ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ อัตรา ไปแล้วนั้น

กลุ่มงานนิติการ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน

“กลุ่มงานนิติการ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) ดังเอกสารแนบ” ร้องเรียนทุจริต EB16

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พฤศจิกายน 2560

โรงพยาบาลตากใบ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน เกิน 1 แสนบาท จำนวน 4 รายการ รายละเอียดดังแนบ แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1/p>

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขอเผยแพร่แผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 รายละเอียดดังแนบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง61