สาธารณสุข เตรียมเปิดตัวโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 1 เมษายน 2558


นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการสนองนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 10 ข้อ และเน้นการพัฒนาบริการเพื่อประชาชน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.เขตสุขภาพ ซึ่งเดินหน้ามาแล้วระดับหนึ่ง 2.การเงินการคลัง 3.ยุทธศาสตร์ กำลังคนและการสร้างขวัญกำลังใจ 4.ธรรมาภิบาล ซึ่งดำเนินการเป็นกระทรวงแรกตั้งแต่ปี 2557 มีเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และ 5.เรื่องพัฒนาการเด็ก ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญ อยากเห็นเด็กไทยฉลาด โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปีทั่วประเทศที่มีประมาณ 4 ล้านคน ซึ่งผลสำรวจพบว่า มีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 30 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยจะเปิดตัวโครงการที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ 12 เขตสุขภาพพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 เมษายนนี้

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ

และคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ

(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามหนังสือที่แนบดังนี้ Load

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร

(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือที่แนบดังนี้ load

————————————————————

หลักเกณฑ์การประกวดผลงานวิชาการและบุคคลากรดีเด่น ปี2558

ตามเอกสารที่ได้แนบ โหลด

ปฏิทินการดำเนินงานประชุมวิชการ 2558 โหลด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
และคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
#############################################################
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วัชาการ ระดับชำนาญการ และ ชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข)
ระดับ ชำนาญการพิเศษและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/๓๑๖๑๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ตามเอกสารที่ได้แนบ โหลด

สธ.ยกเลิกสสจ.เป็นสปสช.สาขาจังหวัดไม่กระทบปชช.

กระทรวงสาธารณสุข ทำตามมติบอร์ด สปสช. ที่ให้ยกเลิก สสจ. เป็น สปสช. สาขาจังหวัด ยืนยัน ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน
น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งหนังสือราชการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ภายหลังคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ให้ ยกเลิกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สาขาจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทำให้ สสจ. ไม่มีอำนาจดำเนินการภารกิจแทน สปสช. ได้ จึงจำเป็นต้องยุติการทำหน้าที่ดังกล่าว ยืนยันว่า เรื่องนี้เป็นการปรับระบบบริหารจัดการภายในระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสปสช. ให้เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในการเข้ารับบริการแต่อย่างใด ยังสามารถใช้บริการรักษาพยาบาล การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค การขึ้นทะเบียน ย้ายสิทธิ์ และสถานพยาบาลได้ตามปกติ และยินดีร่วมมือส่งข้อมูลให้ สปสช. พิจารณาขึ้นทะเบียนสิทธิผู้รับบริการ จึงขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้

ขอขอบคุณ
ที่มา: http://www.innnews.co.th/

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่  ๑๓  มกราคม ๒๕๕๘          เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น
 
บัดนี้ การคัดเลือกฯได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯและการขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตามลำดับรายชื่อดังต่อไปนี้

โหลด รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก