ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3) รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษา ตามโครงการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมมาตรฐานตามอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากสาหร่ายเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโรคและส่วนประกอบเครื่องสำอาง จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลรือเสาะ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีคัดเลือก ไฟล์ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ (ไฟล์ประกาศ) ไฟล์ประกาศ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน โดยมีรายชื่อและรายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 140793 ว่าง เนื่องจากลาออก จำนวน 1 ตำแหน่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้ตำแหน่งอยู่ จึงมีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์ประกาศ แบบฟอร์มใบสมัคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม งวดที่ 8 ประจำปี 2563

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน งวดที่ 7 ประจำปี 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามที่ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 3 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตามที่ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) รพสต.บ้านบือราเปะ ตำบลโคกเคียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิาส

เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจ้างทำสื่อ Roll UP ให้ความรู้เรื่องภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างทำสื่อ Roll UP ให้ความรู้เรื่องภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 258 ชุด รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ตามที่ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามที่ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างก่อสร้างอาคารทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม งวดที่ 6 ประจำปี 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุคิริน ตำบลนาโมง ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ