สสอ.จะแนะ วันนี้ออกให้บริการสาสุขเนื่องในวันเด็กณที่ว่าการอำเภอจะแนะร่วมกับฉก46 และ รพ.จะแนะ ยอดผู้มาตรวจรักษาทั้งหมด 150 ราย

อ่านต่อ »

สสอ.สุไหงปาดี 8 มค. 58 กิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านสากอ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ผู้รับบริการทั้งหมด 77 คน

อ่านต่อ »

ทีม สสจ.นราธิวาส ร่วมกับชมรมร้านขายยา จ.นธ และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นำทีมโดยผู้บริหาร สสจ.นราธิวาส มาร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยกับคู่รัฐ (รัฐกลันตัน มาเลเซีย)

อ่านต่อ »

ทีมรัฐกลันตัน นำทีมโดย ดร. Razin นพ.สสจ.รัฐกลันตัน มารับปัจจัยสิ่งของพร้อมด้วยคณะ รับมอบปัจจัยสิ่งของและเงินสด ยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุดอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน

อ่านต่อ »

สสอ.สุไหงปาดี 8 มค. 58 กิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านสากอ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ผู้รับบริการทั้งหมด 77 คน

อ่านต่อ »

 

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๙/๑๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการจ้างไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตำแหน่งประเภทวิชาการ คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา และตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา และประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ คือ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารที่1 หนังสือ ประกาศจังหวัดนราธิวาส | เอกสารที่ 2 บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างโครงการฯ)

ตามที่ได้มีการประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยได้กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
และกำหนดสอบในวันที่ ๒๗ และ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดังนี้ โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๙/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘  ได้แจ้งเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป รวม ๔ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน), ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ไปแล้ว  นั้น

Downloadเอกสารเพิ่มเติม เอกสารที่1 | เอกสารที่ 2

สรุปการบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูล สสจ.นราธิวาส ปี 2557

สรุปการบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูล สสจ.นราธิวาส ปี 2557

ระบบบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในปี 2557 (มีอะไรใหม่บ้าง?)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูลมาปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว จึงมีอะไรใหม่มาให้ติดตาม

ไฟล์ได้ที่นี่ คลิกเอกสาร (word v.2007)

………………………………………………..

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ)
ด้วยจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕  มาตรา ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ และ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ Download

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ)
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังเอกสารแนบท้ายดังนี้ Download

เอกสาร ตรวจราชการปี ๒๕๕๘

Download เอกสาร แผนการตรวจราชการ ปี ๒๕๕๘

******************************

ไฟล์ : เอกสารตรวจราชการปี ๒๕๕๘.zip

*********************************