ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศสรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศสรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง จ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศสรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง จ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมือบา ตำบลบาโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศสรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง จ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศสรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง จ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศสรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง จ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศสรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง จ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศสรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานาค ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศสรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง จ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิม ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศสรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง จ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาลิซา ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษระยะที่ 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของบทดลอง หน่วยงาน. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200253 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน งวดที่ 12 ประจำปี 2563

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ