ประกาศสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ตามเอกสารแนบ เอกสาร

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามเอกสารแนบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุ่ง (รายเดือน)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1.นักวิชาการสาธารณสุข(ระดับชำนาญการพิเศษ) 2.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(สังกัด สสอ.แว้ง) 3.หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) 4.นิติกร(ระดับชำนาญการพิเศษ) 5.นักจัดการงานทั่วไป(ระดับชำนาญการพิเศษ) 6.นักวิชาการสาธารณสุข(ระดับชำนาญการพิเศษ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส ตามเอกสารแนบ เอกสาร

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดนราธิวาส ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้ ส่วนราชการระดับจังหวัดเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้จังหวัด กำหนดมาตรการ กลไก หรือมาตรการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดมาตรการในการบริหารทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมขอให้นำไปปิดประกาศและเผยแพรในเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตามเอกสารแนบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราขการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ระดับชำนาญการพิเศษ)ตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารเพิ่มเติม ใบสมัคร เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราขการเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งต่างๆ ตามระบุดังนี้ - ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ระดับชำนาญการพิเศษ) - ตำแหน่งนิติกร (ระดับชำนาญการพิเศษ) - ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) - ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ระดับชำนาญการพิเศษ) - ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ อำเภอแว้ง (ระดับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) เอกสารเพิ่มเติม ใบสมัคร เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุ่ง (รายเดือน) ตามเอกสานแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอสารแนบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2563-มกราคม 2564 งวดที่ 3,4 ประจำปี 2564

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ที่ผนการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ