2014.11.11 TUE : จนท.สาธารณสุข รพ.สต.บาโงสะโต สอบสวนโรค ผู้ป่วยไข้เลือดออก อ่านต่อ »

2014.11.11 TUE : จนท.สาธารณสุข รพ.สต.บาโงสะโต สอบสวนโรค ผู้ป่วยไข้เลือดออก ที่บ้านเลขที่ 11หมู่ 4 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ อ่านต่อ »

2014.11.11 TUE : จนท.สาธารณสุข รพ.สต.กาลิซา ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่2 ที่หมู่ 2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จำนวน 7 ราย และที่หมู่ 3 จำนวน 5 ราย สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย,พ่นหมอกควัน ให้สเปรย์ฉีดยุงในบ้าน อ่านต่อ »

2014.11.11 TUE : จนท.สาธารณสุข รพ.สต.กาลิซา ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่2 ที่หมู่ 2 จำนวน 7 ราย และที่หมู่ 3 จำนวน 5 ราย สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย,พ่นหมอกควัน ให้สเปรย์ฉีดยุงในบ้าน อ่านต่อ »

2014.11.12 WED : จนท.สาธารณสุข รพ.สต.ปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก คัดกรองตาต้อ ผู้สูงอายุ ร่วมกับทีมเทศบาลตำบลปาเสมัส ม.5 เสมาวิโรจน์ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก อ่านต่อ »

2014.11.12 WED : จนท.สาธารณสุข รพ.สต.กวาลอซีรา ร่วมภาคีเครือข่ายอ.สุไหงโกลกออกเยื่ยมบ้านและคัดกรองตาต้อ เบาหวานความดัน อ่านต่อ »

2014.11.12 WED : จนท.สาธารณสุข รพ.สต.กวาลอซีรา ร่วมภาคีเครือข่ายอ.สุไหงโกลกออกเยื่ยมบ้านและคัดกรองตาต้อ เบาหวานความดัน อ่านต่อ »

2014.11.12 WED : จนท.สาธารณสุข อ.สุไหงโกลก ออกหน่วย อุดฟันให้กับเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรอฮีม บ้านปาดังยอ ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโกลก อ่านต่อ »

 

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุคิริน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากใบ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น

บัดนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุคิริน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากใบ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 2557 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้ประมวลผลการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๙/๔๙๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบคัดเลือกไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๙/ว ๔๙๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๓๖ อัตรา คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ไปแล้ว นั้น จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๒

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน)
ห้องสอบคัดเลือก

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ไปแล้ว นั้น
จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้ ประกาศจังหวัดนราธิวาส
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ คือ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ และ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒
สำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ผู้สมัครขาดคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ซึ่งไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาขาสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุคิริน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากใบ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยกำหนดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดตามระยะเวลากำหนดแล้ว จังหวัดนราธิวาส จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ และ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการจ้างไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงไป < คลิกดูรายละเอียด 1 >
<
รายละเอียด 2 >