สสจ.นราธิวาส รับการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบที่ ๑/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายแพทย์ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศน์ เครือข่ายบริการที่ ๑๒ เป็นหัวหน้าตรวจราชการและคณะ ฯ  ในการตรวจราชการฯครั้งนี้แยกเป็น ๔ คณะตามประเด็นความเสี่ยงและปัญหาคือ

คณะที่ ๑ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

คณะที่ ๒ การพัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพ

คณะที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

คณะที่ ๔ กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค

อาสาสมัครสาธารณสุข จ.นราธิวาส สร้างชื่อเสียงระดับชาติให้ชาวจังหวัดนราธิวาสได้ภาคภูมิใจ

(20 มี.ค.57)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และชมรม อสม.จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมในพิธี     รับรางวัล อสม.ดีเด่น ประจำปี 2557  เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท  อำเภอชะอำ   จังหวัดเพรชบุรี

จังหวัดนราธิวาส มี อสม.ดีเด่น เข้ารับรางวัล ดังนี้

หลักสูตรค่ายยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส

Download คู่มือ หลักสูตรค่ายยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส

หลักสูตรค่าย 9  วัน

หลักสูตรค่าย 45 วัน

หลักสูตรศาสนบำบัด_1

หลักสูตรศาสนบำบัด_2

 

……………………………………………………..

ความคืบหน้าเรื่องการอบรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูลและสารสนเทศ

ตามที่ ได้แจ้งให้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม เรื่องการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วนั้นขณะนี้หนังสืออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมายังหน่วยงานของท่านแล้วในระบบงาน E-Office  ตามหนังสือ ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๐๕๐  ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๗ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือดังกล่าว ส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าต้องนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือเปล่า ก็ต้องบอกว่า มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำเอกสารความเสี่ยงและการทดลองสำรองข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย (ถ้าไม่เป็นภาระมากนักขอให้นำไปด้วย เน้นที่ NoteBook ) และอย่าลืมนำปลั๊กไฟไปด้วย หากมีข้อสงสัย เสนอมาทางหน้าเว็บนี้ได้นะครับ

แบบติดตามและประมวลผล LAB รพสต.

แนวทางการตรวจประเมินแบบตรวจติดตามและประเมินผล(Checklist)
จำนวน2 ไฟล์  LAB-PCU 12-3.57

ขอแสดงความยินดี กับ อสม. ดีเด่นระดับชาติ ปี 2557

อสม. ดีเด่นระดับชาติ ปี 2557  สาขานมแม่ สายใยรัปห่งครอบครัว คุณมารินี  อาเดอนาน (เจ๊ะนิง)

เอกสารประกอบการประชุม คปสจ. ปี 2557

เอกสารประกอบการประชุม คปสจ. ปี 2557

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 (เมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557)

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2 (เมื่อ วันที่ 4 มีนาคม /2557)

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 3

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 4

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก

เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก
1.สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลูบี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส คลิกรายละเอียด
2.สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส คลิกรายละเอียด

เทป! การประกวด อสม. ดีเด่น ระดับชาติ 24กพ 57

ถ่ายทอดสด! การประกวด อสม. ดีเด่น ระดับชาติ 24/2/57 (อันดับหนึ่ง)

ลงทะเบียนอบรม การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูลและสารสนเทศ

จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในเรื่องการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ ของโรงพยาบาล, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ทุกแห่งๆละ ๑ คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖–๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ & รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จังหวัดนราธิวาส จึงขอให้สถานพยาบาล ดังกล่าวข้างต้นส่งรายชื่อบุคลากร เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ตามหนังสือที่ นธ 0032.002/763 ลงวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2557 แจ้งมาแล้วนั้น)โดยให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส http://plan.ntwo.moph.go.th/train/index.php หรือ ตามลิงค์นี้ (ลงทะเบียน) ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้