เอกสารประกอบการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปี 2561

เอกสารประกอบการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปี 2561

การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี

download ฉลับเต็มหนังสือคัดเลือกบุคคลดีเด่นจังหวัดชายแดนใต้ ปี 61

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามพระชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังเอกสารดาวน์โหลดตังต่อไปนี้ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังเอกสารดาวน์โหลดตังต่อไปนี้ แผนพี่ไหม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2561 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามเอกสารที่ download งบทดลอง ปจด.สค.61

คู่มือ/แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานพัสดุ

แบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับงานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ งานก่อสร้าง 1.คูระบายน้ำ คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 2.อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 3.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุคิริน ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 4.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จ้างถมหน้าดิน จ้างขุดยกร่องเพิ่มความสูงของพื้นที่ ในการจัดทำสวนสมุนไพรของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ด้วย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมมาตรฐานตามอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๖๑ ขึ้น โดยในโครงการฯ ดังกล่าว มีกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริม และคุ้มครองภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสวนริมน้ำ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาอย่าง เป็นรูปธรรมให้การคุ้มครองสมุนไพร และถิ่นกำเนิดสมุนไพร ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จำนวน ๓ รายการ ดังต่อไปนี้ - ค่าจ้างเหมาขุดยกร่องเพิ่มความสูงของพื้นที่ - ค่าวัสดุการเกษตร - ค่าหน้าดิน ประกาศผู้ชนะขุดยกร่อง ประกาศผู้ชนะจ้างถมหน้าดิน ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการเกษตร

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ บำบัด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล

ประกาศคณะกรรมการการคัด่อเรเลือกบุคคล ฯ เ รื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 1.อาคารผู้ป่วยพิเศษ ๒ ชั้น เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 2.อาคารโรงซ่อม บำรุง พัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) แบบเลขที่ ๙๕๕๓

แบบปย.2 ปี ของสสอ.ต่างๆในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

แบบปย.2 ปี ของสสอ.ต่างๆในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คู่มือการควบคุมภายใน สตง.

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนในการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดาในทารกแรกเกิดด้วยโปรแกรม Nara

downlaod เอกสารฉลับเต็ม CQI โปรแกรมNara Newborn Care

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลปฏิบัติตามแผนดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังเอกสารดาวน์โหลดตังต่อไปนี้แผนส่ง สตง