ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตาม ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) จำนวน ๒ อัตรา บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเข้ารับราชการ

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีการประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิ.ย. ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด งบการเงินปจด.มิ.ย.62

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน ๕,๗๗๒,๘๐๐.-บาท (เงินห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้

‘อนุทิน’ รับตำแหน่ง รมว.สธ. ลั่นเดินหน้า ‘กัญชา’ เน้นประโยชน์การแพทย์ พร้อมปรับปรุง รพ.สต.

“อนุทิน” จับมือ “สาธิต” รับตำแหน่ง รมว.-รมช.สธ.เป็นทางการ มอบทิศทางการทำงานก่อนให้นโยบายหลังนายกฯแถลงนโยบายรัฐบาลอีกสัปดาห์ ลั่นเดินหน้า “กัญชา” เน้นประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมดัน “กัญชง” อีก ประกาศแก้ปัญหาอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุข ปรับปรุง รพ.สต.ให้ดี

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๖๓ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งานส่วนที่เหลือ) ดังเอกสารดาวน์โหลดตังต่อไปนี้ ประกาศจังหวัดนราธิวาส

รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ด้วยจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

ด้วยจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสถานะครั้งที่ 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้ประกาศกำหนดประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไปแล้วนั้น จังหวัดนราจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสถานะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวันและสถานที่สอบ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) สังกัดสำนักงานสาธารณสุข คลิกดูรายละเอียด

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงบกลาง 2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็ปไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเวปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) รายการครุภัฑณ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้