ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน และพฤษภาคม ปี 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด งบการเงินประจำเดือนเมษายน ปี 2564 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2564 นำเสนอเผยแพร่

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปอม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอหลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบตก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะหอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ(ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)โรงพยาบาลจะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรัปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ โรงพยาบาลจะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยุ่ในระดับดีเด่นและดีมาก ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะปอม 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตอหลัง 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะรือโบตก 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยะหอ 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสากอ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์ประกาศ แบบฟอร์มใบสมัคร เอกสารประกอบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2564 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตามเอกสารแนบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุ่ง (รายเดือน)

ประกาศสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ตามเอกสารแนบ เอกสาร

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามเอกสารแนบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุ่ง (รายเดือน)