กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

More »

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

More »

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

More »

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

More »

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

More »

 

เปิดเผยราคากลางงานสร้างห้องออกกำลัง โรงพยาบาลตากใบ

โรงพยาบาลตากใบ ขอเปิดเผยราคากลางจ้างสร้างห้องออกำลังกาย ใช้งบเงินบำรุงโรงพยาบาลตากใบ โดยวิธีตกลงราคา เป็นเงิน 488,500 บาท รายละเอียดตามเอกสาร ตารางแสดงวงเงินสร้างห้องออกกำลังกาย

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘      กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๓๐๙/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามรายชื่อที่แนบ download

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา ไฟล์แนบ 2 ไฟล์ | ไฟล์ที่ 1 , ไฟล์ที่ 2

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคาของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคาของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ดังรายละเอียดดังนี้ ยา Sevoflurane 250 Ml จำนวน ๓๐ ขวด ยา Sitagliptin 100 Mg tablet ๒๘ เม็ด/กล่อง จำนวน ๒๐๐ กล่อง ยา Ertapenem sodium 1 gm/ไวแอล จำนวน ๓๐๐ ไวแอล

โรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบ มีความประสงค์จะเปิดเผยราคากลาง

ด้วยโรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะเปิดเผยราคากลางจ้างปูอิฐตัวหนอน,ก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ,ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและขยายระบบไฟฟ้าสำรอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.เปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำรองภายในโรงพยาบาลตากใบ (เอกสาร) 2.เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม (เอกสาร) 3.เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการระดับ 9 (เอกสาร) 4.เปิดเผยราคากลางจ้างปูอิฐตัวหนอนบริเวณลานศาลพระภูมิหน้าอาคารผู้ป่วยใน (เอกสาร)

ประกาศราคากลางยา โดยวิธีตกลงราคาของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

ประกาศราคากลางยา โดยวิธีตกลงราคาของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ดังรายละเอียดดังนี้ ดังรายละเอียดดังนี้ จัดซื้อยา Erythropoeitin Beta 5,000 iu/0.3 ml จำนวน 180 ไซริงค์ จัดซื้อยา Human plasma protein w/a จำนวน 18 ถุง จัดซื้อยา Human Recombinant Frythropoietin Alpa 4,000 iu/ไวแอล จำนวน 900 ไวแอล จัดซื้อยา Insulin Soluble (neutral Insulin) จำนวน 500 กล่อง

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง รอบ6 เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม๒๕๕๙)

< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ เพื่อให้บริการประชาชน ในด้านข้อกฏหมาย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ได้อย่างทันท่วงที – คำสั่ง สสจ.นธ ที่ 103/2558 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558             เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง / ร้องทุกข์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ – ช่องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์ - สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

ผวจ.นราธิวาส“ รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์” พร้อมกันทั่วไทย

วันนี้ (12 เม.ย. 59) เวลา 10.00 น. ณ อบต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์”และฉลองความสำเร็จสุดยอดส้วมระดับประเทศ โดยมี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, นายอำเภอยี่งอ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา, หน่วยงานส่วนราชการ ระดับจังหวัด และอำเภอ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และประชาชน

ราคากลางของการจัดซื้อเตาขยะติดเชื้อชนิดใช้ก๊าซปิโตรเลียม (LPG)โรงพยาบาลตากใบ

โรงพยาบาลตากใบขอเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อเตาขยะติดเชื้อชนิดใช้ก๊าซปิโตรเลียม (LPG) โดยวิธีพิเศษ ใช้งบประมาณ 990,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เอกสารแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ