ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับ อสม.

จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับ อสม. จำนวน ๑๘ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่แบบดิจิตอล จำนวน ๔๑๐ เครื่อง
๒. เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล จำนวน ๕๓ เครื่อง
๓. เครื่องเจาะน้ำตาล จำนวน ๖๖ เครื่อง
๔. ถ่านเครื่องเจาะน้ำตาล จำนวน ๓ โหล
๕. ถ่านไฟฉาย ขนาด ๓A จำนวน ๖ โหล
๖. ถ่านไฟฉาย ขนาด ๒A จำนวน ๓ โหล
๗. ชุดอุปกรณ์ทำแผลสำเร็จรูป จำนวน ๒ โหล
๘. ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล จำนวน ๘ อัน
๙. แผ่นตรวจวัดสายตา E-chart จำนวน ๘ แผ่น
๑๐. สายวัดรอบเอว จำนวน ๖๕ อัน
๑๑. แถบตรวจน้ำตาล จำนวน ๕๗๔ อัน
๑๒. ไฟฉายแบบชาร์ตแบตตารีได้ จำนวน ๔๕ อัน
๑๓. ที่วัดส่วนสูง จำนวน ๓๑ อัน
๑๔. กระเป๋าปฐมพยาบาล จำนวน ๓๕ ใบ
๑๕. ปรอทวัดไข้ จำนวน ๔๐ อัน
๑๖. เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๓๓ เครื่อง
๑๗. วงล้อประเมินสุขภาพ จำนวน ๒ อัน
๑๘. เครื่องขยายเสียง (โทรโข่ง) จำนวน ๔ เครื่อง

สสจ.นราธิวาส รับการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบที่ ๑/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายแพทย์ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศน์ เครือข่ายบริการที่ ๑๒ เป็นหัวหน้าตรวจราชการและคณะ ฯ  ในการตรวจราชการฯครั้งนี้แยกเป็น ๔ คณะตามประเด็นความเสี่ยงและปัญหาคือ

คณะที่ ๑ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

คณะที่ ๒ การพัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพ

คณะที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

คณะที่ ๔ กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค

อาสาสมัครสาธารณสุข จ.นราธิวาส สร้างชื่อเสียงระดับชาติให้ชาวจังหวัดนราธิวาสได้ภาคภูมิใจ

(20 มี.ค.57)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และชมรม อสม.จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมในพิธี     รับรางวัล อสม.ดีเด่น ประจำปี 2557  เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท  อำเภอชะอำ   จังหวัดเพรชบุรี

จังหวัดนราธิวาส มี อสม.ดีเด่น เข้ารับรางวัล ดังนี้

หลักสูตรค่ายยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส

Download คู่มือ หลักสูตรค่ายยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส

หลักสูตรค่าย 9  วัน

หลักสูตรค่าย 45 วัน

หลักสูตรศาสนบำบัด_1

หลักสูตรศาสนบำบัด_2

 

……………………………………………………..

ความคืบหน้าเรื่องการอบรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูลและสารสนเทศ

ตามที่ ได้แจ้งให้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม เรื่องการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูลและสารสนเทศ ในหน้าเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วนั้นขณะนี้หนังสืออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมายังหน่วยงานของท่านแล้วในระบบงาน E-Office  ตามหนังสือ ที่ นธ ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๐๕๐  ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๗ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือดังกล่าว ส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าต้องนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือเปล่า ก็ต้องบอกว่า มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำเอกสารความเสี่ยงและการทดลองสำรองข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย (ถ้าไม่เป็นภาระมากนักขอให้นำไปด้วย เน้นที่ NoteBook ) และอย่าลืมนำปลั๊กไฟไปด้วย หากมีข้อสงสัย เสนอมาทางหน้าเว็บนี้ได้นะครับ

แบบติดตามและประมวลผล LAB รพสต.

แนวทางการตรวจประเมินแบบตรวจติดตามและประเมินผล(Checklist)
จำนวน2 ไฟล์  LAB-PCU 12-3.57

ขอแสดงความยินดี กับ อสม. ดีเด่นระดับชาติ ปี 2557

อสม. ดีเด่นระดับชาติ ปี 2557  สาขานมแม่ สายใยรัปห่งครอบครัว คุณมารินี  อาเดอนาน (เจ๊ะนิง)

เอกสารประกอบการประชุม คปสจ. ปี 2557

เอกสารประกอบการประชุม คปสจ. ปี 2557

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 (เมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557)

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2 (เมื่อ วันที่ 4 มีนาคม /2557)

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 3

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 4

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก

เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก
1.สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลูบี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส คลิกรายละเอียด
2.สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส คลิกรายละเอียด

เทป! การประกวด อสม. ดีเด่น ระดับชาติ 24กพ 57

ถ่ายทอดสด! การประกวด อสม. ดีเด่น ระดับชาติ 24/2/57 (อันดับหนึ่ง)