ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(กู้ชีพ)

ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน จากวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ตามหนังสือที่แนบดังนี้ โหลดหนังสือ

ขอเชิญเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ เพื่อการจัดหาสำหรับสถานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เครือข่ายบริการที่ 12

ขอเชิญเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ เพื่อการจัดหาสำหรับสถานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ยื่นซองเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 พฤษภาคม 2558 ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา อาคารเฉลิมราชย์ ชั้น 3 รพ.นราธิวาสราชนครินทร์”

ตามหนังสือที่แนบดังนี้ หนังสือเชิญเสนอราคา เอกสารประกอบการเสนอราคา

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (กู้ชีพ) ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน
จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ตามหนังสือที่แนบดังนี้ Load

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ

และคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ

(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามหนังสือที่แนบดังนี้ Load

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร

(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือที่แนบดังนี้ load

————————————————————

หลักเกณฑ์การประกวดผลงานวิชาการและบุคคลากรดีเด่น ปี2558

ตามเอกสารที่ได้แนบ โหลด

ปฏิทินการดำเนินงานประชุมวิชการ 2558 โหลด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
และคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
#############################################################
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วัชาการ ระดับชำนาญการ และ ชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข)
ระดับ ชำนาญการพิเศษและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/๓๑๖๑๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ตามเอกสารที่ได้แนบ โหลด