น้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

น้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

More »

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2536 เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมผู้นำศาสนาอิสลามและราษฎรจังหวัดปัตตานี ณ มัสยิดกลางปัตตานี

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2536 เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมผู้นำศาสนาอิสลามและราษฎรจังหวัดปัตตานี ณ มัสยิดกลางปัตตานี

More »

 

“ย้อน รอยพระราชกรณียกิจ ครั้งหนึ่ง…ณ สะพานบ้านเจาะบากง ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส”

นายอำเภอสุไหงโก-ลก เปิดบัญชี “ย้อน รอยพระราชกรณียกิจ ครั้งหนึ่ง…ณ สะพานบ้านเจาะบากง ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส”เพื่อให้พสกนิกรในพื้นที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสะพานประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พสกนิกรจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

เช้าวันนี้ (27ต.ค.59) บริเวณหน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส เหล่าพสกนิกรจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

ยลเสน่ห์ “น้ำตกปาโจ” แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ชมจารึกลายพระหัตถ์พระปรมาภิไธยย่อ “ภปร.”

ยลเสน่ห์ “น้ำตกปาโจ” แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ใน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ที่ครั้งหนึ่งในอดีตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยือน และฉายพระรูป พร้อมชมจารึกลายพระหัตถ์พระปรมาภิไธยย่อ “ภปร.”

กระทรวงสาธารณสุขรายงานผลสรุปการช่วยเหลือดูแลประชาชน ที่เดินทางแสดงความอาลัยที่ท้องสนามหลวง ในวันที่ 23 ต.ค.

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รายงานผลการปฏิบัติการด้านการแพทย์ ของหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการภาครัฐ และองค์กรสาธารณประโยชน์รวม 39 แห่ง ดูแลประชาชนในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559 มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 57,869 คน ดังนี้ 1.ด้านร่างกาย มีผู้รับบริการ 57,336 คน ประกอบด้วย ให้บริการตามอาการเป็นลม ตะคริว อุบัติเหตุ ปฐมพยาบาลแจกยาดม/แอมโมเนีย 41,404 คน ทำแผล 563 คน ขอยา 9,761 คน ตรวจโรคและรักษา 3,387 คน

ขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 11 รายการ ในวงเงิน 411,900 บาท โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียดดังนี้ 1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ตารางแสดงวงเงินครุภัณฑ์กีฬา

ร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ด้วย สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (Wednesday meeting)ครั้งที่ ๓๘ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมรับทราบยุทธศาสตร์ 4 R ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับ รพ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

1) ขอเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวงเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา 2) ขอเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดออกซิเจนเซทในเลือด ในทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวงเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตารางแสดงวงเงิน ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า 2. ตารางแสดงวงเงิน ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดออกซิเจนเซทในเลือด ในทารกแรกเกิด

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างอิง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกาารจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลตามแผนดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบกาารบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ นั้น

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรอบการนำเสนอ 1. บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระบวนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 2. PA ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข และข้อสั่งการในไตรมาสแรก 3. การประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข)

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖

ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขอเชิญเสนอราคาวัสดุการแพทย์ร่วมเขต เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

ด้วยหน่วยบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 โดยคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 มีความประสงค์สืบราคาการแพทย์เพื่อประกอบการจัดหาสำหรับสถานบริการสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 18 กลุ่ม 58 รายการ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนั้น

สสจ.นราธิวาส จัดประชุม คปสจ.ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ พร้อมมอบรางวัลและแสดงความยินกับหน่วยงานในสังกัด

เมื่อวานนี้ ( ๔ ต.ค. ๕๙) ที่ห้องประชุมพระบารมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (ท่านใหม่), พิธีมอบโล่รางวัลประกวดอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี ๒๕๕๙ มอบโล่รางวัลประกวดสถานบริการที่มีผลการดำเนินงานควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกดีเด่น ปี ๒๕๕๙ ระดับโรงพยาบาลและ รพ.สต. มอบโล่ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓ รางวัล และการประกวดผลการประกวด และนำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคมะเร็ง รพ.สต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส พร้อมทั้งกล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ สำหรับ รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส

1) ขอเปิดเผยราคากลางจ้างรื้อถอนระบบท่อหลักก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน สำหรับโรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวงเงิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา 2) ขอเปิดเผยราคากลางจ้างติดตั้งใหม่ระบบควบคุมการจ่ายออกซิเจน จำนวน 1 งาน สำหรับโรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวงเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา 3) ขอเปิดเผยราคากลางจ้างติดตั้งระบบออกซิเจนและสุญญากาศ อาคารห้องพิเศษผู้ป่วยใน 2 ชั้นหลังใหม่ จำนวน 1 งาน สำหรับโรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวงเงิน 400,000 บาท

การจัดทำแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามหนังสืออ้างอิง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานแผนปฏิบัติตามแผนดังกล่าว เพื่อให้บริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ด้วยจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)