ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำ โรงพยาบาลรือเสาะ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน ๑๙,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินสิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอฟ.คอนสตรัคชั่น ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำ โรงพยาบาลรือเสาะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง ต่ำแหน่งบันทึกข้อมูล และขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง ต่ำแหน่งบันทึกข้อมูล และขับรถยนต์ ตามเอกสารแนบรายชื่อและประกาสNew Doc 2019-02-20 15.06.34

มหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562

เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด Photo voice เกณฑ์ประกวดOral&Poster&Innovation (1) เกณฑ์ประกวดเรื่องเล่าเกณฑ์หนังสั้น เชิญส่งผลงานร่วมประกวด ปฏิทินการดำเนินงาน62 ########################## บุคลากรดีเด่น (OK)แบบประเมินบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น (เกณฑ์ให้คะแนน) (OK)แบบเสนอชื่อผู้ขอรับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (OK)หลักเกณฑ์พิจารณาบุคลากรดีเด่น แบบฟอร์มให้คะแนนบุคลากร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารคลินิกการแพทย์แผนไทย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๑๑๗,๒๐๐.-บาท (เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเมธรวมช่าง ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะทางเชื่อมอาคารฯ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจำงวด 4 ประจำปี 2562 รายงานงบทดลอง ปจด.มค.62

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคใต้

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2562 ณ ศาลากลาง (หลังเก่า) และบริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ,ประชุมวิชาการ ณ รร.อิมพีเรียลนราธิวาส **เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ.62*** พิเศษ ✨✨ 400 ท่านแรก (ลงทะเบียนประชุมวิชาการ) รับของที่ระลึกจากงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ https://goo.gl/forms/rrysCPFdXTniadCq2 ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ โทร 063-0809330 เมล์ ttmnara@hotmail.com

รายงานประจำปี 61

เอกสารรายงานประจำปี 61 download ทั้งหมด zipรายงานประจำปี 61 2_คำนำ 3_สารบัญ ปี 2561 4_แผนที่นราธิวาส 5_ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ปี 2561 6_ส่วนที่ 2 ปี 61 7_ส่วนที่ 3 กลุ่มงานต่างๆ 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส จ้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน ๓,๘๓๐,๐๐๐.-บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัพพ์อนันต์ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์

……เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ ………. 2 ตำแหน่ง 1.เจ้าหน้าที่บันทุกข้อมูล 2.เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ 2019-02-08 09.13.22

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

เอกสารหนังสือฉบับเต็ม โหลด24-1-62-01 โหลด เอกสารใบสมัคร__และประเมินให้ดำรงตำแหน่ง_ระดับชำนาญการพิเศษ1.แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ2.แบบประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ ก่อสร้างบ้านพักข้ราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารดาวน์โหลดตังต่อไปนี้ ประกาศจังหวัดนราธิวาส

ประกาศผู้ชนะ

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ 16 ชิ้น สำหรับโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก นั้น บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) แบบเลขที่ ๘๘๑๓ โรงพยาบาลสุคิริน ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน ๑๒,๕๓๐,๐๐๐.-บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หะยีเจะหมิน โยธากิจ ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจำงวด 3 ประจำปี 2562 ดังเอกสาร downloadรายงานงบทดลอง ปจด.ธค.61

ประกาศผู้นะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ก่อสร้างสวนเรียนรู้ด้านสุขภาพพร้อมสร้างแนวรั้ว เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน 5,290,000.-บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หะยีเจะหมิน โยธากิจ ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างสวนเรียนรู้