กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

More »

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

More »

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

More »

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

More »

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ของข้าราชการสังกัด สสจ.นราธิวาส บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (23 พค.59)

More »

 

คู่มือตัวชี้วัดประเมิน 59 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (22ก.ค.59)

คู่มือตัวชี้วัดประเมิน 59 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  (22ก.ค.59) ประกอบด้วย 1. แผนออกประเมิน ๔ ระดับ ปี 2559.xlsx     download 2. ภาคผนวก 2559.doc       download 3. รวมเล่มคู่มือประเมิน 4 ระดับ ปี 59 (22.7.59).xls     download

ประกาศราคากลางยา โดยวิธีตกลงราคาของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

ประกาศราคากลางยา โดยวิธีตกลงราคาของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ตามเอกสาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา ดังรายละเอียดดังนี้ 1. จัดซื้อยา Salmeterol 50Mcg+Fluticasone 250Mcg 60 dose/เครื่อง จำนวน ๕๐๐ เครื่อง 2. จัดซื้อยา Human Recombinant Erythropoietin Alpha 4,000 iu / vial จำนวน 1,500 vial 3. ยา Insulin Soluble (Neutral Insulin) Sterile Sol

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์)

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ร่วม ระดับจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2559 -2560 ดังรายการต่อไปนี้ รายการวัสดุการแพทย์ซื้อร่วมจังหวัดนราธิวาส ปี 2559-2560 *กรุณาส่งใบเสนอราคาและตัวอย่างตามที่ระบุ มาที่กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ตามที่ได้ประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการสอบ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และจะดำเนินการสอบ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนเป็นวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามที่แนบประกาศ ดังนี้ โหลด หนังสือ ประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

การดำเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง สสจ.นราธิวาส

การดำเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ปี งบประมาณ 2559 จำนวน 5 รายการที่มีงบประมาณสูง 1. อาคารพักแพทย์ โรงพยาบาลระแงะ 2. อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลศรีสาคร 3. รถบันทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 7 คัน 4. อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอศรีสาคร 5. ครุภัณฑ์ทันตกรรม (ยูนิคทำฟัน) 3 ชุด

รพ.ตากใบ ขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานจ้างติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

รพ.ตากใบขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานจ้างติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสในวงเงิน 253,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา ดังเอกสารที่แนบ คลิกที่นี่

รพ.ตากใบขอเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารด้านหน้า รพ.สต.เกาะสะท้อน

ข้อมูลเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารด้านหน้า รพ.สต.เกาะสะท้อน จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในวงเงิน 299,800 บาท ตามเอกสารที่แนบ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยได้เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ กระบวนการคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว

ประกาศราคากลางยา โดยวิธีตกลงราคาของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

ประกาศราคากลางยา โดยวิธีตกลงราคาของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ดังรายละเอียดดังนี้ 1. จัดซื้อยา Erythropoeitin Beta 5,000 iu/0.3 ml จำนวน 300 ไซริงค์ 2. จัดซื้อยา Ertapenem sodium 1 gm/ไวแอล จำนวน ๓๐๐ ไวแอล ดังรายละเอียดตามเอกสาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคาของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ดังรายละเอียดดังนี้ จัดซื้อยา Erythropoeitin Beta 5,000 iu/0.3 ml จำนวน 300

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส _________________________________________________ ตามที่ได้รับประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเจาะไอร้อง และตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นั้น จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวันที่และ สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ดังที่แนบไว้ แนบ ประกาศ | แนบ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน